مهاجر افغانستانی در ایران: قاضی گفت برو گمشو به همان خرابه‌ای که از آن آمده‌ای
باقر ابراهیمی؛ شهروندخبرنگار دوام آوردن در زندگی به عنوان کارگری مهاجر که مورد انواع تبعیض‌ها و تحقیرها قرار بگیری، کار راحتی نیست. هم کارگر هستی و هم مهاجری که وقتی حقت ضایع می‌شود یا با مشکلی قضایی مواجه می‌شوی، فریادرسی نداری. این گزارش، روایت کارگری افغانستانی در ایران است که وقتی زیر بار درخواست کارفرما، دچار آسیب جسمانی شد، نه دادگاه به دادش رسید و نه گوشی دادش را شنید. هر...

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲ )