از اینستاگرام محمدعلی ابطحی
یک عکس تاریخی.
نیمه اول سال پنجاه وهفت.شهید هاشمی نژاد در حال سخنرانی.من کنارش. ایه الله خامنه ای. ایه الله ابوالحسن شیرازی. آیه الله میرزا جواد تهرانی. اقای موسوی خراسانی. دکتر محمود روحانی. بیمارستان قائم مشهد
باکلی امید وآرزو، پس از پایان راهپیمایی .
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.