از اینستاگرام سامان اربابی
شناسایی سپاه بعنوان گروه تروریستی زیرمجموعه‌های پنجگانه آن ازجمله بسیج را هم بعنوان گروه تروریستی شناسایی میشوند.
پس یعنی خود معظم اله الان به عنوان یک تروریست شناخته شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.