از اینستاگرام فرح پهلوی
در ارتباط با حضور زنان در ورزشگاهها

در این روزهای تلخ آنچه می تواند به همه ما امید فردایی بهتر، امید دوباره برخاستن از خاکستر «دخترهای آبی» ببخشد، زنده نگاه داشتن مشعلی ست که امثال سحرها با فدا کردن جان خود فرا راه تاریکی ها نهاده اند.
جسم «دختر آبی» سوخت اما جان روشن و آگاهش با ماست و در کنار ما در راه دستیابی به آزادی و برابری حقوق زنان و مردان، که حضور زنان در ورزشگاه ها تنها بخشی از آنست، گام بر می دارد.
من نیز در کنار همه زنان و مردان ایران زمین به یاد هزاران جانباخته، زندانی و کوشنده راه آزادی سر تعظیم فرود می آورم و می دانم ملّت ایران برای باز پس‌ گیری حقوق ازدست‌ رفته خود به پا خواهد خاست و اهریمن سیاه جدائی و تفرقه از آسمان این کهن دیار رخت برخواهد بست.
فرح پهلوی
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.