از اینستاگرام مانا نیستانی
می‌رنجم تا تو نرنجی
شادم ازین رنج
می خندم در این رنج بر این رنج
رقصان رنجت را به دوش می کشم
تا تو نرنجی
تا تو بخندی...
۹۸/۶/۱۶
سروده اسماعیل بخشی وقتی از حکم خود در اوین با خبر شد
#کارگران_هفت_تپه
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.