اصل 47 قانون‌اساسی

مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می‌کند.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.