اصل 25 قانون‌اساسی

بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.