اصل 20 قانون‌اساسی

همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.